வனவிலங்கு பங்களாக்கள் ஒதுக்கி கொள்ளல் e-சேவை
முதற் பக்கம்
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் வனவிலங்கு பங்களாக்கள் ஒதுக்கி கொள்ளல் e-சேவைக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்
கணினிமூலமாக ஒதுக்கீடு செய்யவும்.
வனவிலங்கு துறை தங்கள் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள்/ பூங்காக்கள் முகாமைத்துவத்தின் கீழ் பல வனவிலங்கு பங்களாக்கள் கொண்டுள்ளன. இந்த வசதிகளை பொது மக்களுக்கு ஒதுக்க மற்றும் பயன்படுத்த முடியும்.

வசதிகளை தற்போதைய மற்றும் அடுத்த மாதத்துக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய முடியும்.

ஒவ்வொரு வசதிக்கும் அதிகபட்ச தங்கும் எண் ஒன்று உள்ளது. ஒரு நபரால் மூன்று தொடர்ச்சியான நாட்களுக்கு மட்டுமே பதிவு செய்ய முடியும். வெளிநாட்டு பார்வையாளர்களுக்கு அதிக கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.

மின்னணுவியல் அட்டைகளை பயன்படுத்தி கட்டணம்களை செலுத்த முடியும்.
ஒதுக்கீடு நிலமையை சோதிக்கவும்
இந்த e-சேவை மூலம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ள ஒருவருக்கு அவன் / அவள் செய்த இடஒதுக்கீடை சரிபார்க்க முடியும். இதன் மூலம் ஒதுக்கீட்டுக்கான உரிய ஆவணங்களை பதிவிறக்கம் செய்ய மற்றும் இடஒதுக்கீட்டுக்கான விவரங்களை உறுதி செய்ய முடியும்.

DWC RES {தேசிய அடையாள அட்டை எண் } { ஒதுக்கீடு குறிப்பு எண்} என type செய்து 1919 க்கு அனுப்புவதன் மூலம் பயனருக்கு உறுதிப்படுத்தல் SMS ஐ பெற முடியும்.
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தினால் இயக்கப்படுகிறது
Welcome to the Online Reservation of National Park Permits of Department of Wildlife Conservation Sri Lanka (DWC).
This service facilitates the reservation of Wildlife National Parks and provides the facility to check the status of the reservation your previous reservations. Please read below instructions before proceeding to the service.
Online Reservation Procedure
You have to go through the following steps to complete a reservation.
 1. Check Availability
  • Allows you to check the availability of a preferred Park.
  • There are specific numbers of allowed permits been declared for each national park and reservations will be closed once the reservation count reached the maximum allowed.
  • You can check this by selecting the date of visit and the preferred park, and then the system will display the Remaining No of Permits for that specific park.
 2. Make Reservation
  • If you have made reservations for wildlife national parks previously then you can retrieve your personal information by entering the NIC number and clicking on the ‘Lookup’ button.
  • Changes to the already available information can be made if necessary
  • Mobile number and the email address provided will be used for notifications regarding the reservations
  • Please enter full group detail before the reservation. Group detail should include drivers, guides, translators, etc.
  • Also you have to enter all the vehicle details and failure to provide accurate detail may result in additional payments at the park gate.
 3. Payment
  • You have to complete the payment to confirm the reservation or the reservation will be cancelled
  • You can make the online payment with Visa/Master cards or eZcash
  • A convenience fee will be charged for online payment
 4. Complete Reservation
  • If your payment and the reservation are successful, system will displays a success message with the details of your reservation on screen
  • Please save the reservation reference number provide in the permit, email and SMS for future reference
  • An email and a SMS will be sent to you confirming the reservation
  • Please make sure you take printouts of the permit and the receipt. It’s mandatory that you take a printout of the permit to enter the park.
Check Status of Reservations
 • You can use this service to check the status of your reservations and to print copies of the permit and receipt.
 • Use the 'Reservation Reference Number' and the ‘NIC/Passport/Driving License Number’ used for the reservation to retrieve information.
For additional information please read instructions in the relevant screens and contact 1919 for any queries.